محل انجام پروژه سعادت آباد - بلوار دریا
شروع یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ / اتمام پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

سعادت آباد